Tatabányai tagintézmény


Kedves Szülők! Tisztelt Látogató!

Intézményünk, a Református EGYMI Tatabányai Tagintézménye (Gyógypedagógiai Óvoda) alkalmazkodva a miniszteri rendeletben leírtakhoz, ügyeletet tart azoknak a kisgyermekeknek a számára, akiknél ez indokolt. Az ügyelet reggel 7:00 óra és délután 16:00 óra között vehető igénybe.

A sajátos nevelési igényű gyermekek részére a habilitációs-rehabilitációs foglalkozások anyagát – a korábban már bejáratott módon – most is eljuttatják a szakemberek a családokhoz. Nagyon fontos, hogy a kisgyermekek és a szülők ne maradjanak magukra! Digitálisan és telefonon keresztül is elérnek bennünket ha kérdésük van, segítséget igényelnek.

Az óvónénik is küldik a mondókákat, meséket, mozgásos és játékos feladatokat. Bízunk benne, hogy ebben a nem egyszerű helyzetben ezek a közös játékok, „szöszmötölések”, mesehallgatások, versikék tanulása a szülő – gyermek kapcsolatokat erősítik.

Kollégáink elérhetősége:
Duczki Katalin, logiovi.duczki.katalin@gmail.com
Hullám Laura, logiovi.hullam.laura@gmail.com
Rehor Tünde, logiovi.rehor.tunde@gmail.com
Tóth Tihamérné, tothtihamerne@gmail.com
Prelozsnik Erzsébet, prelozsnikerzsi.logiovi@gmail.com
Lunacsek Gabriella, lunacsekgabi.logiovi@gmail.com
Mikonya Hajnalka, mikonyah.logiovi@gmail.com

Tagintézmény vezető:
Dalmadi Jánosné, logiovi.tatabanya@gmail.com, 06-70-316-0280

Tagintézményünkben Gyógypedagógiai óvoda és a korai fejlesztés feladatait biztosítjuk.

Óvodánkban szakértői javaslattal rendelkező, elsősorban beszédfogyatékos és az autizmus spektrum zavarával küzdő gyermekek óvodai nevelését, habilitációs-rehabilitációs foglalkozását látjuk el.

Felvehető gyermekek létszáma 20 fő, ez a keret néha kevésnek is bizonyul, sok szülő keres SNI-s gyermeke számára megfelelő, támogató óvodát. 7:00-16:00-ig fogadjuk óvodásainkat. Az óvodai alapprogram által meghatározott foglalkozások mellett a gyermekek számára előírt fejlesztési területeken biztosítjuk egyéni vagy 2-3 fős kiscsoportban a habilitációs-rehabilitációs órákat.
Minden pénteken –ha az időjárás engedi, a közeli erdőben kirándulunk. Nagyon várják a gyermekek, ilyenkor megfigyelik a természet változását, az erdő élővilágát. Fontos nevelési cél a természetben való helyes viselkedés elsajátítása. A kirándulások során megtanulhatják a turistajelzések jelentését is.

Két óvodai csoportunk van, Hatpettyes Katica és Csiga-Biga csoport. Mindkét csoport vezetője óvodapedagógus, harmadik óvónénink a délutáni feladatokat látja el. Az óvodapedagógusok munkáját egyik csoportban pedagógiai asszisztens, másikban gyógypedagógiai asszisztens segíti. A gyermekek körüli tevékenységbe 6 órában gyermekfelügyelő is közreműködik. A fejlesztéseket gyógypedagógusok végzik, a sajátos nevelési igényből adódó problémához megfelelő szakiránnyal.

Bölcsődébe járó kisgyermekek korai fejlesztését látjuk el, létszámuk folyamatosan bővül.

Kedves Szülők!

Mint arról már értesültek, 2021 március 8-tól digitális tanrend lép életbe. A kialakult járványügyi helyzetben sem hagyjuk a családokat segítség nélkül. A Tatabányai Tagintézmény Dad-telephelyének Pedagógiai Szakszolgálata és  Utazó Gyógypedapedagógiai Hálózatunk pedagógusai, több alternatív módot felkínálva, folytatják gyermekeik fejlesztését. 

A digitális oktatás lehetőségeit kihasználva, az Önök által megadott elérési útvonalon juttatják el gyermekeihez a képességfejlesztő feladatokat, gyakorlatokat, játékokat. Lehetőségek:

 • e-mailben  szülőknek vagy az intézménynek
 • iskolai felületeken: Teams, Kréta, Google classroom, Office 365
 • közösségi felületeken : Facebook csoport, Messenger csoport
 • kommunikációs platform: Viber, Skype, Messenger, telefon, Google Meat

Probléma estén, forduljon hozzánk bizalommal! Elérhetőségeink:
Bogyóné Handzsuk Szidónia, tagintézmény vezető

Árki Mónika, tagintézményvezető-helyettes:

Bízva eredményes együttműködésünkben, Isten áldását kérjük életükre és családjukra!

 

Dad telephely2015 augusztusában Dadon, a Tatai Református Egyházmegye Református Oktatási Intézményeinek vezetői és a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetője, az együttműködés területeit és lehetőségeit vitatták meg.Ennek eredményeként Tatán, Dadon, Kocson, Neszmélyen már szeptemberben elkezdődött az ellátás.

A szakmai munka egyre nagyobb területre terjed ki, így szükségessé vált a Dad- telephely beindítása, mely kezdetben a halásztelki, majd a később létrejött Tatabányai Tagintézményhez csatlakozott.

Dad-telephely pedagógiai szakszolgálati feladatellátást (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, pszichológiái ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek gondozása), valamint az utazó gyógypedagógiai szolgálatot biztosítja az együttműködést kérő nevelési-oktatási intézménynek.

Pedagógiai Szakszolgálatunk és Utazó Gyógypedagógiai Hálózatunk ellátja a Szakértői Bizottságok által megvizsgált és diagnosztizált BTMN-es és SNI-s tanulók fejlesztését és habilitációs – rehabilitációs foglalkoztatásait.

Év elején szűréseket végzünk, melyek eredményei és a szülők igényei alapján prevenciós fejlesztéseket kezdünk, a mozgás és az iskolai készségek (emlékezet, figyelem, írás, mozgás stb.) területén.

Év közben szülői kérésre egyéni vizsgálatot végzünk, és ez alapján kezdjük meg a gyermekek/tanulók prevenciós fejlesztését, szükség esetén javaslatot teszünk az illetékes járási Szakértői Bizottságnál történő további vizsgálatra.Figyelemmel kísérjük a szakértői vélemények érvényességét, jelezzük az esedékes felülvizsgálat idejét, véleményünkkel segítjük a Szakértői Bizottságok munkáját a gyermekek/tanulók pontosabb diagnózisának megállapításában.

Különböző csoportos foglalkozásokat kínálunk partner intézményeink tanulói számára (tanulásmódszertan, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő játékos foglalkozások stb.). Igény szerint tanácsadással segítjük az intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját és igyekszünk a szülők kérdéseire is válaszokat adni. 

Tehetséggondozás, kiemelten tehetséges gyermekek gondozása
Tehetséggondozó tevékenységet a református szakszolgálatnál a Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpontja látja el.
Elérhetőség: reformatusertektermo@gmail.com

Logopédiai ellátás
Logopedia-dad1A logopédiai ellátás célja és feladata a beszédhibák és/vagy nyelvi zavarok megelőzése, illetve korrekciója. Feladatunk a nyelvi zavarok nyomán fellépett másodlagos elváltozások javítása, cél az ép beszéd- és nyelvi struktúra létrehozása. A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység. Munkánk a hatályos törvényi háttérhez, a szakszolgálati protokollhoz és a helyi sajátosságokhoz igazodik. 

Logopedia

A törvény által előírt kötelező logopédiai szűrést a harmadik és az ötödik életévüket betöltött gyermekek esetében végezzük. A 3 év alatti, illetve   az első osztályos, vagy annál idősebb gyerekek esetében a logopédiai szűrés és vizsgálat szülői kérés alapján történik.

A kliensek megfelelő beszédállapotának eléréséhez elengedhetetlen az intézményben dolgozók közti team munka, valamint a szülőkkel való szoros partneri együttműködés. A terápiás munkát helyben, a gyerekek saját intézményében végezzük.

Gyógytestnevelés
GyógytestnevelésA gyógytestnevelés célcsoportja köznevelésben-oktatásban részt vevő azon óvodás és iskolás gyermekek köre, akiknél az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat alapján a II. kategóriás testnevelési besorolása indokolja.   A testnevelési besorolás fokozatát (I., II.a, II.b, III.) az iskolaorvos határozza meg, valamint azok a gyermekek/tanulók, akik átmenetileg, egészségi állapotuk miatt ideiglenesen felmentettek, de a gyógytestnevelés órán való részvételük nem kontraindikált. Az óvodai gyógytestnevelés ellátást szakorvosi javaslat alapján lehet megszervezni, mely vizsgálatot a szülő kérheti gyermekorvoson keresztül a megfelelő szakrendelés igénybevételével. Az óvoda felkérésre elvégzheti a védőnő, mely szűrést a gyermekorvos hagyja jóvá.

A gyógytestnevelés célja: a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak  csökkentése illetve megszüntetése a testnevelés eszközeivel.

Csoportos fejlesztések
A Református EGYMI több területen szolgáltat csoportos fejlesztő foglalkozásokat:

 • mozgásfejlesztés (szenzomotoros tréning)
 • tanulásmódszertan
 • szociális kompetenciák fejlesztése
 • problémamegoldó gondolkodás fejlesztés
 • játékra nevelés
 • komplex anyanyelvi nevelés logopédiai eszközökkel

A mozgásfejlesztést a testnevelés eszközeivel és más speciális eszközrendszerrel végezzük, melyek hatékonyan segítik az idegrendszer behuzalozását és ezáltal a gyermekek felzárkóztatását vagy tehetségük kibontakoztatását. Minden esetben feltérképezzük a fejleszteni kívánt gyerekek, tanulók aktuális állapotát majd hozzákezdünk a fejlesztőmunkához.

A tanulásmódszertani órák célja, olyan tanulási technikák megismertetése, kialakítása, melyek segítséget nyújtanak a tanulónak és biztosabb alapot adnak tanulmányaik sikeresebb teljesítéséhez. Az itt szerzett ismeretek segítséget nyújthatnak a diákok tanuláshoz való viszonyának megváltozásához és hatékonyabbá válásához. Ezen felül olyan képességek, részképességek, attitűdök fejlesztéséhez is teret biztosít, mint a figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd és olvasás, valamint az itt tanultak segítik az önismereti és kooperációs munkát, ami elengedhetetlen a sikeres és örömteli tanuláshoz.

Óvoda-Iskola átmenet
Az iskola elkezdéséhez a gyermekeknek szüksége van bizonyos készségek és képességek meglétére. Néhány terület, amelynek megfelelő fejlettsége nagyon fontos ahhoz, hogy a kisgyermek az iskolában kudarcok nélkül boldoguljon:

 • nagymozgások összerendezettsége
 • finommozgások fejlettsége
 • testséma
 • szem-kéz koordináció
 • térérzékelés
 • alak-háttér megkülönböztetés
 • figyelem
 • emlékezet
 • általános tájékozottság
 • kommunikációs képességek
 • verbális kifejezőkészség
 • kognitív képességek 

Az óvodában és az iskola első osztályában prevenciós szűréseket végezünk a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzésére, a tanuláshoz szükséges

 készségek, képességek fejlettségi szintjének meghatározására. Amennyiben a vizsgálat eredménye indokolttá teszi, lehetőség van az esetleges elmaradások fejlesztésére. Ezek a foglalkozások többnyire játékos formában valósulnak meg.

Dad telephely

Pszihológiai ellátás 

 • a Szakértői Bizottságok által megvizsgált és diagnosztizált BTMN-es és SNI-s tanulók fejlesztése és habilitációs-rehabilitációs foglalkozások tartása
 • egyéni vizsgálatok, állapotmegismerés diagnosztikai eszközökkel
 • egyéni/csoportos alkalmak fejlesztési terv alapján
 • pszichológiai foglalkozások
 • szülői konzultáció

A Tatabányai Tagintézmény Dad–telephely által ellátott nevelési-oktatási intézmények:

 • Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda
 • Biai Református Általános Iskola
 • Csillagvilág Református Óvoda, Zsámbék-Tök
 • Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde
 • Dadi Református Általános Iskola
 • Édenkert Pápai Református Óvoda
 • Hajnalcsillag Tatai Református Óvoda
 • Juniorka Alapítványi Óvoda
 • Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium
 • Lórántffy Református Óvoda és Bölcsőde
 • Magvető Református Óvoda Tinnye
 • Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda
 • Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola
 • Színes Iskola
 • Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda
 • Tatai Református Gimnázium
 • Zichyújfalui Református Általános Iskola

Dad telephely – Tatai iroda elérhetőség

2890 Tanoda tér 5/a, 41-es terem
Telefon: +36-30-574-8552
Email: refegymi.tatabanya@gmail.com

Munkatársak

Bogyóné Handzsuk Szidónia

Tagintézmény vezető
Matematika, informatika, fizika szakos tanár, discalculia, fejlesztő-differenciáló pedagógus

+36-30-163-7354
bogyone.szidonia.egymi@gmail.com

Árki Mónika

Tagintézmény vezető-helyettes, Gyógypedagógus

+36-30-574-8552
monikarki.egymi@gmail.com

Blaskovits Judit

titkár

+36-30 574-8552
blaskovits.judit.egymi@gmail.com

Helmeczi Adrienn

titkár

+36-20-503-8668
titkar.adrienn.egymi@gmail.com

Bagyinszki Ádám

Testnevelés szakos tanár

Bagyinszkiné Bizánc Andrea

Testnevelő és gyógytestnevelő tanár, gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakos tanár

Bartáné Vörös Szilvia

Gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár

Bekéné Kéri Judit

Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

Benke Magdolna

Oligorfrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár; gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

Bensó Noémi

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Boross Éva

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, logopédia szakirány

Fózer-Selmeci Barbara

Pszichológus

Homolya Anikó

Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

Illés Miklósné

Oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

Ispány Mónika

Gyógypedagógus,logopédus

Iván Lászlóné

Oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

Kadarkutiné Jegesi Éva Eszter

Tanító, fejlesztőpedagógus

Kardos Erzsébet

Óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

Katona Kitti

Mozgásfejlesztés

Kerkuska Mária

Sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek kibontakoztatása mozgásfejlesztéssel, Ayres módszerrel

Kolonics Józsefné

Oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Laczáné Bősze Judit

Általános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak szak

Laczó Szabina

Gyógypedagógus, logopédus

László Szilvia

Óvodapedagógus, mozgásfejlesztés

Lászlóné Horváth Anikó

Mozgásterápia a tanulási nehézség megelőzésére

Ludmányné Tillinger Flóra

Gyógypedagógus, logopédia szakirányon

Maschek Edit

Tanító, fejlesztőpedagógus

Mészáros Jánosné

Oligofrénpedagógia -pszichopedagógia szakos tanár

Metka Éva

Testnevelő tanár, gyógytestnevelő

Lászlóné Horváth Anikó

Mozgásterápia a tanulási nehézség megelőzésére

Ludmányné Tillinger Flóra

Gyógypedagógus, logopédia szakirányon

Maschek Edit

Tanító, fejlesztőpedagógus

Mészáros Jánosné

Oligofrénpedagógia -pszichopedagógia szakos tanár

Metka Éva

Testnevelő tanár, gyógytestnevelő

Molnár Éva

Logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Mucsi Ágota

Gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakriányon

Németh Béla Péterné

Pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, óvodapedagógus

Pákozdiné Farkas Tünde

Oligofénpedagógia-szomatopedagógia szakos gyógypedagógia tanár

Papné Kara Renáta

Általános iskolai tanító, óvodapedagógus és tanító gyógytestnevelés szakon

Pappné Czuczor Krisztina

Óvodapedagógus, gyógytestnevelő

Pordánné Vér Tímea

Óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

Pula Tamásné

Gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár

Schön Martin

Testnevelő, gyógytestnevelő tanár

Szabó Ernő Dánielné

Fejlesztő, differenciáló szakpedagógus

Szabó Terézia

Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Szapu Krisztina

Gyógypedagógus, logopédia szak

Százados Zsuzsanna

Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógus

Tekerné Izafé Anikó

Szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen)

Wuzinger Dóra

Oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedgógiai tanár

Elérhetőség

2800 Tatabánya, Kós Károly u. 2.
Telefon: +36-34-336-911 vagy +36-30-574-8552
Email: refegymi.tatabanya@gmail.com

Munkatársak

Dalmadi Jánosné

Tagintézmény vezető

+36-70-316-0280
janosne.dalmadi@gmail.com

Bános Pál

Berendi Zsuzsanna

Duczki Katalin

Galambos Adrienn

Horváth Dorottya

Hullám Laura

Imre Ildikó

Lunacsek Gabriella

Máté Gabriella

Merész Andrásné

Mikonya Hajnalka

Prelozsnik Erzsébet

Rehor Tünde

Szabó Krisztina

Tóth Tihamérné

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató