Tatabányai tagintézmény

Tagintézményünkben Gyógypedagógiai Óvoda és Korai Fejlesztés feladatait biztosítjuk.

Gyógypedagógiai óvodai csoportjainkban a beszédben, kommunikációban akadályozott SNI (beszédfogyatékos, hallássérült, autizmus spektrum – vagy pszichés fejlődési zavarba sorolt) gyermekek nevelését, iskolára való felkészítését biztosítjuk a Szakértői Bizottságok javaslatai alapján.

A felvehető gyermekek összlétszáma 20 fő, ez a keret néha kevésnek is bizonyul, sok szülő keres SNI gyermeke számára megfelelő, támogató óvodát. 

Az óvodai alapprogram által meghatározott foglalkozások mellett, a gyermekek számára előírt fejlesztési területeken biztosítjuk egyéni vagy 2-3 fős kiscsoportban a habilitációs, rehabilitációs órákat. 

Két óvodai csoportunk van, a Hatpettyes Katica és a Csiga-Biga csoport. Az utóbbi csoportban 5-6 fő autista gyermeket tudunk ellátni.

Mindkét csoport vezetője gyógypedagógus, munkájukat gyógypedagógiai asszisztensek és egy dajka segíti. A pedagógiai habilitációs, rehabilitációs fejlesztéseket megfelelő végzettségű gyógypedagógus kollégák látják el.

A szakszolgálati tevékenységek közül a korai fejlesztés feladatát látjuk el a Szakértői Bizottságok javaslatai alapján. Lehetőségünk van a „bejárós”, és a bölcsődében levő korai fejlesztést igénylő gyermekek ellátására.

Elérhetőség

2800 Tatabánya, Kós Károly u. 2.
Telefon: +36-34-336-911
Email: tata@refegymi.hu

Munkatársak

Dalmadi Jánosné

tagintézmény igazgató

+36-70-316-0280
dalmadi.janosne@refegymi.hu

Aros Boglárka

gyógypedagógus

Galambos Adrienn

dajka

Hajagos-Tóth Adrienn

gyógypedagógiai asszisztens

Hullám Laura

óvodapedagógus

Huszárné Lovász Mária Magdolna

gyógypedagógus

Kunerth Hajnalka

Óvodapedagógus

Laskai-Juhász Tünde

gyógypedagógus

Matolcsi Lili

adminisztrátor

Márkus Erzsébet

dajka

Megyeri Terézia

gyógypedagógiai asszisztens

Nagyné Hegedüs Szandra

gyógypedagógus

Nagy Vivien Éva

Dajka

Orsó Erika

gyógypedagógus

Pálmay Bernadett

gyógypedagógus

Prelozsnik Erzsébet

gyógypedagógus

Szabó Terézia

gyógypedagógus, logopédus

Dad telephely2015 augusztusában Dadon, a Tatai Református Egyházmegye Református Oktatási Intézményeinek vezetői és a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetője, az együttműködés területeit és lehetőségeit vitatták meg.Ennek eredményeként Tatán, Dadon, Kocson, Neszmélyen már szeptemberben elkezdődött az ellátás.

A szakmai munka egyre nagyobb területre terjed ki, így szükségessé vált a Dad- telephely beindítása, mely kezdetben a halásztelki, majd a később létrejött Tatabányai Tagintézményhez csatlakozott.

Dad-telephely pedagógiai szakszolgálati feladatellátást (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, pszichológiái ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek gondozása), valamint az utazó gyógypedagógiai szolgálatot biztosítja az együttműködést kérő nevelési-oktatási intézménynek.

Pedagógiai Szakszolgálatunk és Utazó Gyógypedagógiai Hálózatunk ellátja a Szakértői Bizottságok által megvizsgált és diagnosztizált BTMN-es és SNI-s tanulók fejlesztését és habilitációs – rehabilitációs foglalkoztatásait.

Év elején szűréseket végzünk, melyek eredményei és a szülők igényei alapján prevenciós fejlesztéseket kezdünk, a mozgás és az iskolai készségek (emlékezet, figyelem, írás, mozgás stb.) területén.

Év közben szülői kérésre egyéni vizsgálatot végzünk, és ez alapján kezdjük meg a gyermekek/tanulók prevenciós fejlesztését, szükség esetén javaslatot teszünk az illetékes járási Szakértői Bizottságnál történő további vizsgálatra.Figyelemmel kísérjük a szakértői vélemények érvényességét, jelezzük az esedékes felülvizsgálat idejét, véleményünkkel segítjük a Szakértői Bizottságok munkáját a gyermekek/tanulók pontosabb diagnózisának megállapításában.

Különböző csoportos foglalkozásokat kínálunk partner intézményeink tanulói számára (tanulásmódszertan, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő játékos foglalkozások stb.). Igény szerint tanácsadással segítjük az intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját és igyekszünk a szülők kérdéseire is válaszokat adni. 

Tehetséggondozás, kiemelten tehetséges gyermekek gondozása
Tehetséggondozó tevékenységet a református szakszolgálatnál a Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpontja látja el.
Elérhetőség: reformatusertektermo@gmail.com

Logopédiai ellátás
Logopedia-dad1A logopédiai ellátás célja és feladata a beszédhibák és/vagy nyelvi zavarok megelőzése, illetve korrekciója. Feladatunk a nyelvi zavarok nyomán fellépett másodlagos elváltozások javítása, cél az ép beszéd- és nyelvi struktúra létrehozása. A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység. Munkánk a hatályos törvényi háttérhez, a szakszolgálati protokollhoz és a helyi sajátosságokhoz igazodik. 

Logopedia

A törvény által előírt kötelező logopédiai szűrést a harmadik és az ötödik életévüket betöltött gyermekek esetében végezzük. A 3 év alatti, illetve   az első osztályos, vagy annál idősebb gyerekek esetében a logopédiai szűrés és vizsgálat szülői kérés alapján történik.

A kliensek megfelelő beszédállapotának eléréséhez elengedhetetlen az intézményben dolgozók közti team munka, valamint a szülőkkel való szoros partneri együttműködés. A terápiás munkát helyben, a gyerekek saját intézményében végezzük.

Gyógytestnevelés
GyógytestnevelésA gyógytestnevelés célcsoportja köznevelésben-oktatásban részt vevő azon óvodás és iskolás gyermekek köre, akiknél az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat alapján a II. kategóriás testnevelési besorolása indokolja.   A testnevelési besorolás fokozatát (I., II.a, II.b, III.) az iskolaorvos határozza meg, valamint azok a gyermekek/tanulók, akik átmenetileg, egészségi állapotuk miatt ideiglenesen felmentettek, de a gyógytestnevelés órán való részvételük nem kontraindikált. Az óvodai gyógytestnevelés ellátást szakorvosi javaslat alapján lehet megszervezni, mely vizsgálatot a szülő kérheti gyermekorvoson keresztül a megfelelő szakrendelés igénybevételével. Az óvoda felkérésre elvégzheti a védőnő, mely szűrést a gyermekorvos hagyja jóvá.

A gyógytestnevelés célja: a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak  csökkentése illetve megszüntetése a testnevelés eszközeivel.

Csoportos fejlesztések
A Református EGYMI több területen szolgáltat csoportos fejlesztő foglalkozásokat:

 • mozgásfejlesztés (szenzomotoros tréning)
 • tanulásmódszertan
 • szociális kompetenciák fejlesztése
 • problémamegoldó gondolkodás fejlesztés
 • játékra nevelés
 • komplex anyanyelvi nevelés logopédiai eszközökkel

A mozgásfejlesztést a testnevelés eszközeivel és más speciális eszközrendszerrel végezzük, melyek hatékonyan segítik az idegrendszer behuzalozását és ezáltal a gyermekek felzárkóztatását vagy tehetségük kibontakoztatását. Minden esetben feltérképezzük a fejleszteni kívánt gyerekek, tanulók aktuális állapotát majd hozzákezdünk a fejlesztőmunkához.

A tanulásmódszertani órák célja, olyan tanulási technikák megismertetése, kialakítása, melyek segítséget nyújtanak a tanulónak és biztosabb alapot adnak tanulmányaik sikeresebb teljesítéséhez. Az itt szerzett ismeretek segítséget nyújthatnak a diákok tanuláshoz való viszonyának megváltozásához és hatékonyabbá válásához. Ezen felül olyan képességek, részképességek, attitűdök fejlesztéséhez is teret biztosít, mint a figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd és olvasás, valamint az itt tanultak segítik az önismereti és kooperációs munkát, ami elengedhetetlen a sikeres és örömteli tanuláshoz.

Óvoda-Iskola átmenet
Az iskola elkezdéséhez a gyermekeknek szüksége van bizonyos készségek és képességek meglétére. Néhány terület, amelynek megfelelő fejlettsége nagyon fontos ahhoz, hogy a kisgyermek az iskolában kudarcok nélkül boldoguljon:

 • nagymozgások összerendezettsége
 • finommozgások fejlettsége
 • testséma
 • szem-kéz koordináció
 • térérzékelés
 • alak-háttér megkülönböztetés
 • figyelem
 • emlékezet
 • általános tájékozottság
 • kommunikációs képességek
 • verbális kifejezőkészség
 • kognitív képességek 

Az óvodában és az iskola első osztályában prevenciós szűréseket végezünk a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzésére, a tanuláshoz szükséges

 készségek, képességek fejlettségi szintjének meghatározására. Amennyiben a vizsgálat eredménye indokolttá teszi, lehetőség van az esetleges elmaradások fejlesztésére. Ezek a foglalkozások többnyire játékos formában valósulnak meg.

Dad telephely

Pszihológiai ellátás 

 • a Szakértői Bizottságok által megvizsgált és diagnosztizált BTMN-es és SNI-s tanulók fejlesztése és habilitációs-rehabilitációs foglalkozások tartása
 • egyéni vizsgálatok, állapotmegismerés diagnosztikai eszközökkel
 • egyéni/csoportos alkalmak fejlesztési terv alapján
 • pszichológiai foglalkozások
 • szülői konzultáció

A Tatabányai Tagintézmény Dad–telephely által ellátott nevelési-oktatási intézmények:

 • Apró Csodák Töki Református Óvoda
 • Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda
 • Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda
 • Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde
 • Dadi Református Általános Iskola
 • Édenkert Pápai Református Óvoda
 • Életfácska Református Óvoda
 • Gárdonyi Óvoda Zichyújfalui Napraforgó Tagóvoda
 • Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola
 • Gyurátz Ferenc Evangélikus Óvoda
 • Hajnalcsillag Tatai Református Óvoda
 • Juniorka Alapítványi Óvoda
 • Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium
 • Lórántffy Református Óvoda és Bölcsőde
 • Magvető Református Óvoda
 • Mandulaág Református óvoda
 • Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda
 • Móri Ábrahám János Református Óvoda és Mini Bölcsöde
 • Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola
 • Színes Iskola Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
 • Tatabánya Logopédiai Óvoda
 • Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye
 • Tatai Kertvárosi Óvoda
 • Tatai Református Gimnázium
 • Zichyújfalui Református Általános Iskola

Dad telephely – Tatai iroda elérhetőség

2890 Tanoda tér 5/a, 41-es terem
Telefon: +36-30-574-8552
Email: tata@refegymi.hu

Munkatársak

dalmadi jánosné

tagintézmény igazgató

+36-70-316-0280
dalmadi.janosne@refegymi.hu

Árki Mónika

Tagintézmény igazgató-helyettes, Gyógypedagógus

arki.monika@refegymi.hu

Varga-Boros Dóra

Adminisztrátor

+36-30-574-8552
varga.boros.dora@refegymi.hu

Csizmadia-Helmeczi Adrienn

Adminisztrátor

+36-30-574-8552
csizmadia.helmeczi.adrienn@refegymi.hu

Bácskai Györgyi

testnevelő és gyógytestnevelő tanár, fejlesztő pedagógus

Bagyinszki Ádám

Testnevelés szakos tanár

Bagyinszkiné Bizánc Andrea

Testnevelő és gyógytestnevelő tanár, gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakos tanár

Bartáné Vörös Szilvia

Gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár

Bekéné Kéri Judit

Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

Benke Magdolna

Oligorfrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár; gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

Borsodi-Kovács Kamilla

gyógypedagógus, logopédia szakirány

Burián Katalin

Gyógypedagógus, Logopédia Szakos Tanár

Daubrava Judit

Pszichológus

dr. Makra Anita

Gyógypedagógus, logopédus

Fózer-Selmeci Barbara

Pszichológus

Gábor Ágnes

szociálpedagógus

Hegyi Kinga

Gyógytestnevelő Tanár

Hullám Laura

Gyógypedagógus, logopédus

Ispány Mónika Emília

Gyógypedagógus, logopédus

Juhász Adrienn

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak szakirány

Juhász Petra

Gyógypedagógus

Kolonics Józsefné

oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Kürti Renáta

szakpszichológus

László Szilvia

Óvodapedagógus, mozgásfejlesztés

Manetas Eszter

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak szakirány

Metka Éva

testnevelő, gyógytestnevelő tanár, tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Molnár Éva

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Molnár Kinga

Gyógypedagógus

Mucsi Ágota

gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirány

Németh Béla Péterné

Pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, óvodapedagógus

Papné Kara Renáta

Általános iskolai tanító, óvodapedagógus és tanító gyógytestnevelés szakon

Pohobics Ágnes Petra

gyógypedagógus, logopédia szakirány

Pula Tamásné

Gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár

Serif-Szalai Flóra

gyógypedagógus, logopédus

Szabó Annamária

gyógypedagógus

Szabó Krisztián Bence

Köziskolai testnevelő

Százados Zsuzsanna

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógus

Szedresi Károly

látássérültek pedagógiája szakon gyógypedagógiai tanár, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár

Tóth Andrea

konduktor, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Vajer Eszter

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, logopédia szakos gyógypedagógiai terapeuta

Varga Lászlóné

gyógytestnevelő tanár

Vörös-Bognár Zsuzsanna

gyógypedagógus, szomatopedagógus

Hírek

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató