Tehetségfejlesztés az orosházi Forrás Református Óvodában

Intézményünkben kiemelten fontosnak tartjuk óvodásaink komplex fejlesztését. Valljuk, hogy  felelősek vagyunk gyermekeink megfelelő testi és szellemi fejlődéséért is, ezért 2016.  szeptembere óta a Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézménnyel  közösen logopédiai ellátást, pszichológiai tanácsadást, gyógytornát, részképesség fejlesztést  és mozgásfejlesztést biztosítunk, a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése érdekében.  Akkreditált Kiváló Tehetségpontként hat tehetségműhelyt működtetünk, együttműködve a  Református Országos Értéktermő Tehetségközponttal, felismerve azt a tényt, hogy minden  gyermek tehetséges valamiben, de ezt idejében észre kell vennünk és meg is kell erősítenünk.  Tehetségműhelyeink: sport; vizuális; gyermektánc; ének-zene; természet, matematika. Sport Tehetségműhely: ezeken az alkalmakon különböző ügyességi játékokon keresztül  fejlesztjük a gyermekek képességeit. Kiemelt figyelmet kap az alap- és erő állóképesség , a  nagymozgás fejlettsége, a mozgás koordináltság, a reakció képesség, az egyensúly, illetve az  irányított mozgások. A fejlesztő munka során nagy hangsúlyt helyezünk a sport  személyiségformáló, általános kompetenciafejlesztő jellegére. A sport tehetségműhely  alkalmas arra, hogy fejlessze a pszichológiai és szociális kompetenciákat, jótékony hatással  van az érzelemszabályozásra, az önfegyelem, a belső kontroll kialakítására, a kudarccal és a  sikerrel való megküzdésre, erősíti a stressz-tűrő képességet, sőt, fejleszti a kognitív funkciókat  is. 

Vizuális Tehetségműhely: tehetségműhelyünk munkájának célja, hogy elősegítse, és esélyt  adjon a gyerekekben rejlő tehetség kibontakoztatására. A tevékenységekben az érdeklődés  felkeltése, az új élmények biztosítása a legfontosabb. Ezáltal komplexen fejlesztjük a vizuális  technikákon keresztül a kreativitásukat, személyiségüket. A munkaformák megteremtése  során a gyerekek képessé válnak az együttműködésre, az összedolgozásra, így fejlődnek a  szociális képességeik, társas kapcsolataik. Lehetőséget biztosítunk a műhelymunkák során a  fantázia világ, szabad önkifejezés, kreativitás kibontakoztatására, ezáltal esztétikai érzékük  fejlődik. Mindezeket figyelembe véve, örömmel tevékenykedjenek. 

Gyermektánc tehetségműhely célja: a népi játékok – dalos játékok, táncos mozdulatok,  egyszerű néptánc alaplépések megismertetése a gyermekekkel. Kiemelt feladat a zene és a  tánc eszközeivel élményekben gazdag, komplex tevékenység megvalósítása, a magyar népi  kultúra, a néphagyományok megismerése által. A foglalkozásokon játékos formában,  komplex módon fejlődik a gyermekek mozgáskoordinációja, ütem, ritmusérzéke, zenei  hallása, figyelme, memóriája, játékkészsége, mozgáskoordinációja, türelme, kitartása, hatással  van a szociális készségekre is. Változatos megvalósítási formákkal, táncos pályákkal, gazdag  dal- és népi játékanyag feldolgozással élményszerű, értéket közvetítő közös tevékenység  megvalósítása. 

Ének-zene Tehetségműhely: a gyakorlat azt mutatja, hogy a hagyományos ének-zenei  tevékenység mellett hatékonyabb zenei érdeklődést, fejlesztést eredményez. Újszerű zenei készség- és képességfejlesztést tartalmaz, mely a gyakorlatban alkalmazva, a  gyermekek egyéni fejlettség és készségszintjének figyelembevételével, megfelelő differenciált  fejlesztésre ad módot és lehetőséget. 

Cél és feladatrendszer: Éneklési kedv felkeltése, fenntartása. 
Újszerű zenei élmények, játékok nyújtása. 
Zene hallgatás élményenek, kultúrájának megismertetése és kialakítása. Játékos zenei előképzés, a későbbi hangszertanulás előkészítése. 
Zenei anyanyelv, ritmus, dallam, mozgás megalapozása, fejlesztése. 
Néphagyomány elemeinek megjelenítése az ünnepek során. 
Zenei alkotókedv, kreativitás felébresztése, fejlesztése.
Érzelmi esztétikai kompetenciák: átélés, azonosulás, érzelmek, hangulatok, kifejezése,  esztétikai élmény befogadása. 
Vizuális-motoros-verbális emlékezet készségeinek és képességeinek mozdulatkövetés,  körjátékok, zenei memória fejlesztése. 
Természetismeret tehetségműhely célja, hogy a gyermekek figyelmét felhívjuk a természet  értékeire, szépségeire, ezáltal pedig egy olyan műhelyfoglalkozást biztosítsunk, ami tág  érdeklődési területüket kielégíti, illetve tovább bővíti. 

Céljaink között kiemelten kap helyet a környezettudatos nevelés a fenntarthatóság jegyében.  Felhívjuk a figyelmüket természeti értékeinkre, azok védelmére, igyekszünk fejleszteni és  tudatosítani a környezettudatos magatartásukat. 

Olyan ökológiai komplex szemléletmód megalapozására törekszünk, mely rávilágít arra, hogy  a természetben mindenre szükség van. Kiemelt területe a szociális kompetencia fejlesztése, az  önálló gondolkodás fejlesztése, a gyermekekben az egymás közötti kapcsolat erősítése, az  együttérzés, a beleélő, beleérző képesség és az együttműködési képesség fokozása. Matematika tehetségműhelyben fontos célkitűzéseink a gyermekek képességeinek fejlesztése,  gondozása, komplex személyiségfejlesztése matematikai tapasztalatokon keresztül. Az  adottságaik jobban, teljesebben bontakozzanak ki, és képesek legyenek önálló logikus  gondolkodásra. A műhelymunkák által, minél több tapasztalatszerzés biztosítása,  kíváncsiságuk, tudásvágyuk kielégítése, élményekhez juttatás, újdonságok felfedezése,  segíteni, ösztönözni a probléma megoldó gondolkodásukat, motiválni kretivitásukat,  mindezeket játékos kereteken belül. 

Tehetségműhelyeinket a gyermekek hatalmas örömmel várják hétről-hétre, rengeteg új  ismerettel, képességgel gazdagodnak általuk. 

Hálás szívvel köszönjük a Református EGYMI szakmai támogatását, a sikeres  együttműködést. 

 Tóth Mónika  óvodavezető 

Information_1

Kedves látogató!

A járványügyi helyzet miatt, intézményeinkben ismételten életbelépett a járványügyi eljárásrend. Kérem, hogy tagintézményeinkben/telephelyeinken érdeklődjön a helyileg alkalmazott eljárásról.

Tisztelettel,
Bori Judit igazgató